Cetelem

Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató!

A jelen tájékoztató célja – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)[1] rendelkezéseinek megfelelő – tájékoztatás nyújtása a www.tegyepluszkft.hu Weboldal látogatása és szolgáltatásaink igénybevétele során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenység részleteiről.

 

I. ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE

Szolgáltató neve: TEGYE PLUSZ KFT.
Székhely/levelezési cím: 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 63.
Adószáma: 25916050-2-15,  
Cégjegyzékszám: 15-09-084270
E-mail cím: tegyepluszkft@gmail.com
Telefonszám: 06-20-500-2445, 06-20-477-7250

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Bere-Net Kft.
Székhely: Jéke, Táncsics u. 8.
e-mail: info@forweb.hu

 

II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az adatkezelési tájékoztató az általunk működtetett oldalak (www.tegyepluszkft.hu, és a domain tulajdonosa által ide irányított oldalak) használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a Weboldal üzemeltetőjére (a továbbiakban: MI) és valamennyi felhasználóra.  

A jelen tájékoztató rendelkezései 2021. március18-án lépnek hatályba.

 

III. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Info tv[2]. 3.§ alapján értelmezendők.

 

IV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

V. WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

A) Az érintettől származó adatok

Honlapunk célja a Vállalkozásunk tevékenységeinek népszerűsítése, és tájékoztató információk elhelyezése elérhetőségeinkkel, akcióinkkal kapcsolatosan.

A honlap látogatói számára adatbeviteli lehetőség nincs az oldalon.

 

B)     EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek a sütihasználatról, és további tájékoztatást kérjenek jelen tájékoztatóra való utalással a cookie-k kezeléséről. 

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy az ön böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk az Ön hozzájárulása nélkül is alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket Ön tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

 

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő sütiket meg tudja tekinteni a böngészője erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetősége van ezek törlésére is. A sütikezelés kapcsán a Vállalkozásunkkal közös adatkezelőnek minősül a Google Inc.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával előfordulhat, hogy a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

VI. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban[3] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk. Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében fent megadott hivatalos elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben személyes adatkezelési tevékenységünk keretében személyes adat kezelésére kerül sor, kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint amennyiben szerződéses jogalap alapján automatizált módon kezeljük adatait, joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Panasz esetén a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon elhelyezett információs sávban kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat harmadik személy számára nem továbbítjuk. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

VII. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják. Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

VIII. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása, vagy panasza van, kérjük küldje el nekünk tegyepluszkft@gmail.com e-mail címre, vagy 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 63. alatt található levelezési címünkre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

 

Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.                               

 

[1] A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai

[3] 15-22. cikkek


Pályázat